Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leo Loeters garage equipment

1. Algemeen
Leo Loeters garage equipment is specialist in schadeherstel- en garageapparatuur. Het bedrijf levert, onderhoud en keurt hefbruggen, compressoren, demonteer- en balanceermachines.

2. Activiteiten
Alle activiteiten worden uitgevoerd vanuit de besloten vennootschap Leo Loeters BV, KvK nr. 09153057, gevestigd te Beek (Nontferland) aan de Matjeskolk nr. 7.

3. Toepasselijkheid en uitsluitingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en /of overeenkomsten tussen Leo Loeters en haar opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve van de vennoten van de vennootschap dan wel hun bestuurders en de voor de vennootschap werkzame personen.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Leo Loeters. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meerdere bepaalde persoon of personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Een opdracht geldt uitsluitend als zijnde aanvaard, indien de opdracht door Leo Loeters schriftelijk is bevestigd aan een opdrachtgever, c.q. is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst van opdracht. Aan emailverkeer kunnen geen rechten worden ontleend en de beperkingen van bevoegdheden der personen als vermeld in het handelsregister worden strikt in acht genomen.

Iedere met Leo Loeters aangegane overeenkomst bevat als ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever kan blijken, zulks uitsluitend en geheel ter beoordeling door Leo Loeters. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Leo Loeters zijn kredietwaardigheid aan te tonen aan Leo Loeters.

Aanvaarding van leveringsvoorwaarden van derden kan uitsluitend plaatsvinden als dit nadrukkelijk en schriftelijk door Leo Loeters is verklaard ten tijde van het aangaan van een overeenkomst. Een dergelijke toepasselijkheid heeft uitsluitend betrekking op de concrete transactie en kan aldus geen werking hebben op toekomstige leveringen door of afspraken met de derde in kwestie.

Bij strijd of onduidelijkheid tussen bepalingen van deze leveringsvoorwaarden en eventuele leveringsvoorwaarden van derden, prevaleren de leveringsvoorwaarden van Leo Loeters nadrukkelijk.

4. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en /of offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Leo Loeters, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleur etcetera, alsmede gegevens in drukwerk, tekeningen, afbeeldingen e.d. welke door Leo Loeters zijn verstrekt, kunnen partijen niet binden en behelzen slechts een indicatie voor verdere onderhandelingen tussen partijen. Opdrachtgever kan aan dergelijke uitingen aldus geen rechten ontlenen.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Leo Loeters vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Leo Loeters in ieder geval zodra een periode van 30 dagen is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

5. Inschakeling derden
Leo Loeters zal bij de inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden (waaronder leveranciers, schade-experts, deskundigen, et cetera) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Leo Loeters is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
Leo Loeters is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Door Leo Loeters ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten – bijvoorbeeld wegens het inschakelen van een deskundige – zullen separaat bij opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht, welke kosten ook kunnen doorberekend aan opdrachtgever indien door de werkzaamheden van deze derden geen positief resultaat wordt bereikt.

6. Prijzen
Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van sluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame-uitingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Leo Loeters niet.

Indien van het totstandkomen van een overeenkomst met Leo Loeters de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. worden verhoogd, dan heeft Leo Loeters het recht deze verhogingen door te berekenen aan haar opdrachtgever. Dit geldt nadrukkelijk eveneens indien mocht blijken dat de verhoging(en) in kwestie voor Leo Loeters en /of haar opdrachtgever voorzienbaar waren ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

Indien de prijswijziging meer dan 10% bedraagt, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, waarbij opdrachtgever echter verplicht blijft de door Leo Loeters eventueel gemaakte kosten integraal te vergoeden.

7. Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder tevens wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. Indien een tussentijdse of gedeeltelijke facturatie heeft plaatsgevonden, dan is artikel 22 van deze voorwaarden (“betaling”) volledig van toepassing.

8. Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs doorberekend aan de opdrachtgever en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid of wenselijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Leo Loeters.

9. Aanbetaling
Leo Loeters is telkens gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen ter grootte van 25% van de opdracht. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Leo Loeters is gerechtigd om aan de opdrachtgever toekomende gelden, welke zij onder zich houdt ten behoeve van de opdrachtgever, met openstaande declaraties te verrekenen.

10. Levertermijnen
Een door Leo Loeters kenbaar gemaakte levertermijn geldt slechts bij benadering, c.q. als indicatie.
Alle leveringstermijnen zijn door Leo Loeters vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen voor Leo Loeters zijn de zaken tijdig te leveren.
Door Leo Loeters in opdracht van een opdrachtgever bestelde zaken, welke door de opdrachtgever niet onverwijld na het verstrijken van de levertermijn worden afgehaald op het zaakadres van Leo Loeters, staan vanaf het einde van de levertermijn voor rekening en risico opgeslagen ter beschikking van de opdrachtgever.
Loe Loeters is gerechtigd redelijke, marktconforme opslagkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever, indien deze de bestede zaken niet binnen 4 werkdagen na het verstrijken van de levertermijn komt afhalen.

11. Vervoer
Verzending van zaken geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze zoals door Leo Loeters aangegeven. Indien opdrachtgever een zending op een afwijkende wijze wenst te ontvangen, zoals bijvoorbeeld door snel- of expresse-verzending, dan zijn de extra verzendkosten eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

12. Meer- en minderwerk
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen Leo Loeters en opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.
Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Leo Loeters, welke werkzaamheden hetzij is opgedragen door opdrachtgever dan wel indien deze aanvullende werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk waren om de overeenkomst tot een goed einde te brengen, dient integraal door opdrachtgever te worden vergoed op basis van de reeds bestaande afspraken tussen partijen, c.q. op grond van marktconforme prijsvaststelling.
Minderwerk behoeft door Leo Loeters niet aan de opdrachtgever te worden vergoed, behoudens voor zover dit minderwerk betrekking heeft op de door Leo Loeters aan de opdrachtgever te leveren (aantallen) zaken.

Door Leo Loeters te maken kosten, welke kosten worden veroorzaakt buiten de schuld of buiten de verantwoordelijkheid van Leo Loeters, dienen door de opdrachtgever te worden betaald.
De toepasselijkheid van artikel 7:755 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13. Wijziging van de opdracht
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop door Leo Loeters bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Leo Loeters ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen
levertijd door Leo Loeters worden overschreden, zonder dat in dat verband enige verantwoordelijkheid op Leo Loeters rust. Op Leo Loeters rust aldus geen verantwoordelijkheid (meer), indien door opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst alsnog een wijziging wordt verlangd.

14. Annulering
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en /of de zaken weigert af te nemen, dan wel weigert de factuur na (op)levering te voldoen, dan is de opdrachtgever verplicht om de door Leo Loeters reeds aangeschafte en /of (op)geleverde materialen en grondstoffen, alsmede de gewerkte uren integraal en tijdig te voldoen.

Opdrachtgever zal in dat geval eveneens aan Leo Loeters verschuldigd zijn een bedrag ter grootte van 33% van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Leo Loeters in dat geval voorts tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en /of weigering van de zaken (of oplevering daarvan).

Onverminderd de voorgaande regeling behoudt Leo Loeters het recht om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen en /of volledige vergoeding van haar schade te vorderen van de opdrachtgever.

15. Garantie
Gedurende een nader overeen te komen periode na levering verleend Leo Loeters aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie van Leo Loeters geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Leo Loeters na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert.

Voor alle zaken en materialen die Leo Loeters niet zelf vervaardigd verleend hij geen garantie, behoudens voor zover door de leverancier van Leo Loeters enige garantie aan Leo Loeters wordt gegeven. Garantie wordt uitsluitend gegeven op geleverde zaken, doch niet op loon of uren, die in rekening worden gebracht.

16. Retentierecht
Wanneer Leo Loeters zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle openstaande facturen en kosten die Leo Loeters heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van diezelfde opdrachtgever, tenzij door deze opdrachtgever zekerheid wordt verstrekt voor de nakoming van diens verplichtingen jegens Leo Loeters.

17. Aansprakelijkheid
Leo Loeters is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als indirect of direct gevolg van:
a. Overmacht, zover in deze voorwaarden staat omschreven;
b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel ander personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Leo Loeters, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Leo Loeters en die personen steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar van Leo Loeters wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de voorwaarden voor rekening van Leo Loeters komt.

Indien en voorzover om welke reden ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden of in welk geval geen sprake is van toepasselijkheid van een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in de vorige volzin, beperkt tot maximaal het (door opdrachtgever betaalde) factuurbedrag, c.q. beperkt tot het bedrag dat Leo Loeters ook daadwerkelijk in het kader van de desbetreffende opdracht van de opdrachtgever betaald heeft gekregen.

De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Leo Loeters ten onrechte een opdracht heeft geweigerd of tussentijds heeft beëindigd en daaruit schade is ontstaan.

Leo Loeters is daarenboven slechts aansprakelijk tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materieel en materiaal, alsmede aan het werk en /of de eigendommen van de opdrachtgever en /of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Leo Loeters of van hen, die door Leo Loeters te werk zijn gesteld.

Leo Loeters zal niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en /of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, behoudens indien sprake is van aantoonbare grove schuld en grove nalatigheid van de kant van Leo Loeters.

18. Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.m. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden of van overheidswege, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen bij derden of overheid, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel in Nederland alsook in het land van de herkomst der materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar Leo Loeters of de opdrachtgever, niet, niet deugdelijke of niet-tijdige levering van zaken door leveranciers van Leo Loeters, ex- en /of importverboden of –restricties, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Leo Loeters, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Leo Loeters overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
Leo Loeters is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden of om deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, tot dat de overmachtsituatie is verdwenen.

19. Eigendomsvoorbehoud
Zolang Leo Loeters geen volledige betaling inzake een overeenkomst van een opdrachtgever heeft ontvangen, blijven alle geleverde zaken eigendom van Leo Loeters.
Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit op alle zaken, welke op grond van een eerdere (koop)overeenkomst aan de opdrachtgever zijn geleverd door Leo Loeters (verlengd eigendomsvoorbehoud). Opdrachtgever is niet gerechtigd de geleverde zaken te vervreemden of te (doen) bezwaren met enig zekerheidsrecht ten behoeve van zichzelf of derden.

Ingeval van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldregeling (WSNP) aan de kant van de opdrachtgever, alsook ingeval aannemelijk is dat opdrachtgever zijn plichten uit hoofde van enige overeenkomst met Leo Loeters niet (integraal en tijdig) zal kunnen nakomen, is Leo Loeters alle door haar geleverde zaken op grond van haar (verlengde) eigendomsvoorbehoud zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige aankondiging onder zich te (doen) nemen. Dit recht komt Leo Loeters nadrukkelijk eveneens toe, indien op de door Leo Loeters geleverde zaken beslag is gelegd door derden (onder de opdrachtgever) of indien een dergelijk beslag dreigt te worden gelegd, dan wel indien bij Leo Loeters de vrees is ontstaan dat de geleverde zaken zullen worden verduisterd vanaf het zaakadres van de opdrachtgever.

20. Betaling
De vergoeding uit hoofde van een opdracht aan Leo Loeters kan niet worden gematigd of op welke wijze dan ook worden verrekend door de opdrachtgever en dient binnen 30 dagen integraal te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Leo Loeters, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening.

Er wordt wekelijks gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of Leo Loeters een afwijkende periodieke facturering wenselijk acht. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

Leo Loeters behoudt zich ten allen tijde het recht voor de levering of (aanvullende) werkzaamheden tussentijds te staken en alle werkzaamheden op te schorten, indien betaling van een verzonden factuur niet binnen de betalingstermijn integraal is voldaan. Een dergelijke beëindiging vindt plaats zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadeloosstelling of vergoeding.

Indien Leo Loeters invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De te vergoeden kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim. De kosten van de door Leo Loeters ingeschakelde derden (advocaat, procureur of incassogemachtigde) komen daarenboven integraal voor rekening van de opdrachtgever. Een betaling door opdrachtgever wordt door Leo Loeters eerst in mindering gebracht de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en ten slotte van de hoofdsom en lopende rente.

21. Toepasselijk recht, deelverklaring en geschillenregeling
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Leo Loeters wordt beheerst door het Nederlands recht.
Indien een bepaling of onderdeel daarvan in deze voorwaarden in rechte geen stand mocht houden, dan wel niet rechtsgeldig blijkt te zijn, dan laat dit onverlet de geldigheid van de resterende bepalingen in deze voorwaarden. Een eventuele omissie in deze voorwaarden zal worden uitgelegd in overeenstemming met de overige bepalingen en de afspraken tussen Leo Loeters en opdrachtgever. Uitsluitend de Rechtbank te Almelo is bevoegd om van ieder geschil tussen Leo Loeters en een opdrachtgever kennis te nemen.